مرحوم ابراهیم خان ظهیر الدوله حاکم کرمان جد اعلای فامیل ابراهیمی

مرحوم ابراهیم خان ظهیر الدوله حاکم کرمان
جد اعلای فامیل ابراهیمی

مرحوم ابراهیم خان ظهیر الدوله حاکم کرمان جد اعلای فامیل ابراهیمی

مرحوم ابراهیم خان ظهیر الدوله حاکم کرمان
جد اعلای فامیل ابراهیمی

مدرسه علمیه ابراهیم خان ظهیر الدوله، کرمان

مدرسه علمیه ابراهیم خان ظهیر الدوله، کرمان